Społeczne poprawki do nowelizacji ustawy OOŚ

Koalicja organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacji Frank Bold, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,  Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji WWF Polska)  w związku z trwającymi w Senacie pracami legislacyjnymi dotyczącymi nowelizacji ustawy OOŚ[1] przedstawia społeczne poprawki do tego projektu.

Procedowany projekt dotyczy kluczowych dla obywateli kwestii współdecydowania o środowisku, jest także istotny dla jakości prowadzonych w naszym kraju procesów inwestycyjnych. Stanowi on także odpowiedź na toczące się przed Komisją Europejską postępowanie dotyczące braku prawidłowej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Rządowa propozycja, choć wprowadza do ustawy OOŚ także pozytywne zmiany, to w wielu miejscach zawiera błędy i niedociągnięcia, które w akcie prawnym takiej wagi nie powinny mieć miejsca.

Dodatkowo podczas procedowania projektu zmiany ustawy w Sejmie odrzucono wniosek strony społecznej o wysłuchanie publiczne, a sam proces przyjęcia nowelizacji  przez Sejm przebiegł w ekspresowym tempie. Zaprezentowane poprawki stanowią więc głos społeczeństwa, który mamy nadzieję zostanie usłyszany. Wierzymy, że zaproponowane przez organizacje poprawki spotkają się z uznaniem rządzących i zostaną wdrożone dla poprawy stanowienia prawa środowiskowego w Polsce.

18 marca 2021 r. nad projektem będzie pracować senacka Komisja Środowiska.

[1]rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)